Day: September 5, 2022

ต่อวีซ่าทำงาน

เรื่องสำคัญของวีซ่า ท่าเรานั้นจะต้องรู้เรื่องสำคัญของวีซ่า ท่าเรานั้นจะต้องรู้

ปัจจุบันนั้นในการเดินไปต่างประเทศนั้น นอกจาก Passport นั้นที่เป็นตัวสำคัญแล้ว ยังมีในเรื่องของ วีซ่า ที่เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยในเรื่องของวีซ่านั้นมีเรื่องที่เรานั้นจะต้องรู้มากมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของวีซ่ากันมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้สามารถใช้งานวีซ่ากันได้อย่างถูกต้องนั้นเอง  วีซ่าคืออะไร   วีซ่านั้นหมายถึง เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ออกให้บุคล ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่ประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ มีจุดประสงค์อื่น ๆ ที่มีบุคลผู้ยื่นนั้นมีคำร้อง เพื่อไว้ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง ณ. ประเทศที่บุคลผู้นั้นได้ยื่นคำร้องเอาไว้ โดยปัจจุบันนั้นจะมีการปั๊มตราผ่าน passport แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการตรวจสอบคคนเข้าเมือง ในประเทศนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน   วีซ่ามีหลากหลายแบบ